Bolagsmän till KB

Komplementärer och kommanditdelägare i ett KB

Regler som gäller för bolagsmän och för extern firmatecknare.

Bolagsmän: Komplementärer och kommanditdelägare kallas i lagtexten för bolagsmän.

Regler som gäller för bolagsmän och för extern firmatecknare.
Krav på bolagsmän: Får inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud. Får ej ha ha förvaltare enligt föräldrabalken.
Undantag vid näringsförbud: En person som har näringsförbud kan vara kommanditdelägare.

Se lagen om näringsförbud för mer information.

Prokurist

Många gånger kan det vara praktiskt att låta en person, som inte är delägare i företaget, göra bank- och postärenden. I så fall räcker det att ge en fullmakt som bara gäller för detta. Blanketter för sådana fullmakter brukar finnas på bankkontoren och på posten. Bolagsverket registrerar inte dessa fullmakter.
Om man registrerar en skriftlig prokura ska den skickas in i original eller som en bestyrkt kopia. För en prokura med särskilt bemyndigande eller kollektiv prokura räcker det med en skriftlig redogörelse av innehållet. Man måste också skicka in personuppgifter för prokuristen.

Prokurist
Om kommanditbolaget däremot vill ge någon person befogenhet i allt som avser näringsverksamheten kan denna person utses till prokurist och registreras.

Prokura = Handelsfullmakt

En komplement är en kommanditdelägare

I ett KommanditBolag ska det finnas minst en komplementär och en kommanditdelägare.
Komplementären har ett obegränsat ansvar och svarar för företagets skulder med hela sin förmögenhet.
Kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar (och svarar endast med sin kapitalinsats).

Kommanditdelägarens kapitalinsats kan vara antingen i svenska kronor eller i euro.
Insatsen är oftast i pengar, men den kan även vara i form av eget arbete, utrustning med mera. I anmälan till Bolagsverket ska även sådana insatser anges i pengar. Bevis på att pengarna betalats in till företaget behöver inte skickas med, men insatsen måste betalas in till företaget om exempelvis en borgenär kräver det.

En komplementär är personligt ansvarig.
Det gäller både företagets skulder och att andra avtal hålls. Ansvaret är solidariskt. Det innebär att komplementärer har ett gemensamt ansvar och att den som har en fordran på företaget kan kräva betalning av hela beloppet hos vem som helst av dem. En ny komplementär som går in i företaget svarar även för alla tidigare skulder i företaget. En komplementär som har avgått ansvarar inte för skulder som har uppkommit efter det att avgång har registrerats och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Om företaget saknar en komplementär anses det inte längre vara ett KommanditBolag utan ett HandelsBolag.
Kommanditdelägarna får då samma ansvar som komplementärerna, dvs. ett obegränsat ansvar.

Både fysiska och juridiska personer kan vara bolagsmän.
Men stiftelser eller ideella föreningar får inte vara komplementärer, trots att de kan vara juridiska personer.

Välj kontotyp

VISA kort eller MasterCard ingår alltid!